Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed

Privacy

Informatieveiligheid en Privacy
Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming
Dit document bevat het algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM), Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, België


Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door DCJM. Dit is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die in dit document worden omschreven en toegelicht. Uitgangspunt daarbij is dat DCJM enkel persoonsgegevens verwerkt en laat verwerken voor zover dit kadert binnen de taken die haar zijn toebedeeld. Bovendien gebeurt dit steeds in overeenstemming met de bepalingen zoals die zijn voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), desgevallend aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.
Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop DCJM uw persoonsgegevens verwerkt, kan u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van DCJM, via de functionaris voor gegevensverwerking (link sends e-mail). Daar kan u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen.
 

Wanneer verzamelt en verwerkt DCJM uw persoonsgegevens?

DCJM verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met haar contact opneemt in het kader van de diensten die ze verleent en een (van die) dienst(en) aanvraagt. Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt wanneer u contact opneemt voor een algemene vraag.
Daarnaast kan het voorkomen dat de wet- of decreetgever een regeling uitwerkt die aan DCJM de opdracht geeft om u ambtshalve, zonder dat u een aanvraag moet indienen, een voordeel toe te kennen. Dit vereist wel dat DCJM weet dat u voor dat voordeel in aanmerking komt. In sommige gevallen kan de regeling ertoe leiden dat u ambtshalve een nadeel wordt toegekend, zoals het opleggen van een boete. Ook dan zal DCJM moeten nagaan of ze die regeling op u moet toepassen en dus uw gegevens verwerken.
 

Welke gegevens verwerkt DCJM over u?
De gegevens die we over u verwerken, zijn persoonsgegevens. Dit betekent dat die gegevens toelaten om u te identificeren of nog, om een band te leggen met u als natuurlijke persoon.
Welke gegevens wij verwerken, is afhankelijk van de concrete diensten die wij aanbieden en verlenen. Normalerwijze gaat het daarbij om identificatiegegevens (zodat wij weten wie u bent) en om allerhande gegevens die van belang zijn om op de dienst aanspraak te kunnen maken.
 

Hoe verzamelt en verwerkt DCJM uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij nodig hebben, verkrijgen wij op twee manieren.
1. Eerst en vooral zijn er gegevens die wij rechtstreeks bij u opvragen, via het invullen van een aanvraagformulier of het bijvoegen van diverse documenten die in de regelgeving worden opgesomd. Daarnaast zijn er gegevens die wij op een andere manier verkrijgen, namelijk door ze te raadplegen en op te vragen bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken.
2. Als er gegevens over u worden opgevraagd bij andere overheidsdiensten, gebeurt dit telkens met toepassing van de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder zijn of worden gespecificeerd. Persoonsgegevens worden opgevraagd uit de kruispuntdatabakp persoonsgegevens volgens de richtlijnen van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. (link is external)
 

Voor welke doeleinden verwerkt DCJM uw persoonsgegevens?
DCJM verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de publieke diensten die u bij ons aanvraagt of waarvoor u ons contacteert. Daartoe is vereist dat wij over persoonsgegevens beschikken. Het gaat in het bijzonder om de taken die DCJM aanbiedt op basis van de regelgeving die haar heeftopricht of de verstrekking van die diensten heeft toebedeeld. Het volledig overzicht van de taken (link is external).
 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door DCJM?
De doeleinden waarvoor DCJM uw persoonsgegevens verwerkt, zijn de taken van algemeen belang waarmee DCJM is belast. Als overheidsdienst kan en mag DCJM uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang, zoals dit door de wet- en decreetgever is omschreven. De regelgeving die ons taken van algemeen belang toekent (link is external).
In sommige gevallen kan het ook zijn dat de verwerking wordt opgelegd door de wet- of decreetgever. Dan vormt die wettelijke verplichting de basis voor de verwerking. Die regelgeving kan u hier vinden :
• Kunstendecreet
• Cultureel Erfgoeddecreet
• …
 

Hoe lang bewaart DCJM uw persoonsgegevens?
Algemene regel is dat uw persoonsgegevens maar zolang (mogen) worden bewaard als noodzakelijk is om de diensten te verlenen waarvoor ze noodzakelijk zijn. Dat betekent praktisch dat zolang u gebruik maakt van diensten die DCJM aanbiedt, uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zij worden ook nadien nog bewaard, gedurende de termijn tijdens dewelke DCJM kan worden aangesproken voor de verleende diensten. Die termijn wordt per taak bepaald in het informatiebeheersplan. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens in beginsel gewist, tenzij beslist wordt dat er een algemeen belang (historisch, cultureel of ander) is om ze verder te bewaren.
Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruik maakt. Nadien wordt het passief, wat concreet betekent dat er nog slechts een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang heeft tot uw gegevens.

 

Worden uw persoonsgegevens meegedeeld aan anderen?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt, door diensten en medewerkers van DCJM.
Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden die dan optreden als verwerkers. Een overzicht van de verwerkers waar wij een beroep op doen, kan u bekomen op verzoek. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook aan deze verwerkers worden bezorgd, maar dan enkel om hen toe te laten ons de betreffende dienst te verlenen en steeds onder controle van DCJM.
Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk of decretaal worden verplicht of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Ook kan het voorkomen dat een andere overheidsinstantie een machtiging heeft gekregen om bij ons gegevens over u op te vragen.
Tot slot is het mogelijk dat andere overheidsdiensten bij ons gegevens over u opvragen.
 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties, dit zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Dat is wel mogelijk in de mate dat DCJM beroep doet op een cloud service provider. In dat geval neemt DCJM alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op eenzelfde manier worden beschermd als overeenkomstig de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.
Om te weten wat DCJM daartoe onderneemt, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensverwerking (link sends e-mail).
 

Welke rechten heeft u?
Waar de verwerking gebaseerd is op/zijn grondslag vindt in het algemeen belang, kan u zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door DCJM. U moet er wel rekening mee houden dat als door uw verzet DCJM uw gegevens niet mag of kan verwerken, het niet mogelijk zal zijn om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.
Daarnaast kan u steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij de functionaris voor gegevensverwerking (link sends e-mail), met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft en dus omwille van uw bescherming.
Bent u van mening dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de verwerking en dus dienen te worden gewist, kan u dat eveneens langs diezelfde weg aanvragen.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop DCJM uw gegevens verwerkt, kan u verschillende acties ondernemen. U kan hierover de functionaris voor gegevensverwerking (link sends e-mail) aanspreken. Daarnaast kan u ook steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Informatieveiligheidsplan 2017-2020 (link is external) (609.42 kB) 
Algemene informatieclausule
Uw persoonsgegevens worden door het Departement Cultuur, Jeugd en Media verwerkt voor de uitvoering van haar taken op basis van het algemeen belang dat haar is toegekend. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, kan u zich hiertegen verzetten via de functionaris voor gegevensverwerking (link sends e-mail). Hou er wel rekening mee dat het dan mogelijk is dat wij u de gevraagde dienst niet kunnen verstrekken. Via datzelfde adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij zeker zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen en/of op een verzoek van de juiste persoon reageren. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de functionaris voor gegevensverwerking (link sends e-mail).
Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer/Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website over privacy en informatieveiligheid.

Welke cookies worden gebruikt op de website
Technische cookies:

• PHPSESSID (session cookie, die de sessie onthoudt) 
• lang (language cookie, cookie die de taalkeuze onthoudt) 
• Google Analytics
• YouTube cookies (ivm. de Youtube video)


 
Algemene informatie DCJM behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen zullen steeds via de website aan gebruikers worden gemeld. Deze tekst is gebaseerd op het ontwerp van dr. Dirk De Bot / DPS4U

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen